Mezőgazdasági művelés igazolása 1 ha alatti belterületi kivett művelési ágú telekre

A telekadó mentességhez szükséges igazolások igénylése tárgyévben 2024. június 9. – szeptember 30. között lehetséges. A tárgyév június 9. napja előtt, és a tárgyév szeptember 30. napját követően beérkezett kérelmeket a hatósági eljárások szabályai miatt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának el kell utasítania.

A telekadót a helyi önkormányzatok vethetik ki az illetékességi területükön.

A jogszabály szerint a telekadót mindig annak kell megfizetni, akinek az év első napján tulajdonában van a telek, ha több tulajdonos van, akkor a tulajdonosok között megoszlik a befizetendő adó, ha haszonélvező is van az ingatlanon, akkor neki is be kell fizetnie a ráeső részt.

A telekadó megfizetése alól mentesül az ingatlan, ha teljes területe mezőgazdasági művelés alatt áll.

Mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek az az ingatlan:

a) amely az ingatlan-nyilvántartásban, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú, művelés alól kivett területként szerepel, és

b) amelynek a teljes területét – a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület kivételével – az adóalany a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak megfelelően műveli, és

c) amelyre nézve a b) pont szerinti feltétel teljesülését a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóalany naptári év június 9. és szeptember 30. között benyújtott kérelmére indult eljárás keretében megtartott helyszíni szemle alapján kiadott okirattal igazolja, és

d) amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre, szennyvízcsatorna-vezetékre és villamosenergia-vezetékre való csatlakozásra nincs lehetőség, vagy amelynek az adóalany – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti – jogszerű földhasználója és azt a tárgyévben az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerint benyújtott támogatási kérelmében kérelmezett, vagy nem kérelmezett mezőgazdasági területként jelöli meg.

Nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek.

Igazolás csak abban az esetben adható ki, ha az ingatlan teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a telek teljes területén megvalósított, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: NAK) által igazolt mezőgazdasági művelés ténye nem jelent telekadó mentességet abban az esetben, ha a telekkel határos területen ivóvíz vezetékre, szennyvízcsatorna-vezetékre, villamosenergia-vezetékre csatlakozásra van lehetőség. A közművekre való csatlakozás lehetősége meghatározó az adófizetési kötelezettség szempontjából és vizsgálatára minden esetben a telekadó fizetési kötelezettségről döntő önkormányzatnak van lehetősége. Kérjük, hogy a mezőgazdasági művelés tényének igazolása iránti kérelem benyújtásakor mérlegelje ezeket a körülményeket.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28.§ (1) bekezdésben és az Itv. 1.számú mellékletében foglaltak okán a tárgyi eljárás illetékmentes.

Az igazolások igénylése tárgyévben 2024. június 9. – szeptember 30. között lehetséges. A tárgyév június 9. napja előtt, és a tárgyév szeptember 30. napját követően beérkezett kérelmeket a hatósági eljárások szabályai miatt a NAK-nak el kell utasítania.

A kérelmeket minden esetben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara telek fekvése szerint illetékes megyei igazgatóságához postai úton vagy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján (https://www.nak.hu/nyitolap) az e-ügyintézés fül alatt, az 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolása pontra kattintva kell benyújtani.

NAK Megyei Igazgatóságok elérhetősége

NAK / Dr. Pászti Dorothea

Forrás: nak.hu