FACÉLIA TERMESZTÉS KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

Kezdőlap » EIP AGRI – Európai Mezőgazdasági Innovációs Partnerség » FACÉLIA TERMESZTÉS KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

FACÉLIA TERMESZTÉS KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

Az innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás című, VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 kódszámú felhívás alapján, a „A facélia gyomirtószer mentes termesztéstechnológiájának kidolgozása a Kisalföld termőtájon” című kutatási projekthez    

1. Problémafelvetés, kutatási célok

A facélia (mézontófű / Phacelia tanacetifolia L.) termesztése Mosonmagyaróvár térségében kezdődött, és jelenleg is ez a legjelentősebb hazai termesztési körzet. A technológia fejlesztés aktualitása, hogy kivonásra kerülnek az engedélyezett körből a leggyakrabban alkalmazott herbicidek. Ezek a gyomnövények nem csak az állomány fejlődését hátráltató gyomnyomás, hanem a magtisztítás szempontjából is nagy gondot okozhatnak.

2. A facélia termesztéstechnológiai kísérletek beállítása

A kutatás alapjául szolgáló kísérleteket konzorcium keretén belül 2020-2021-2022-ben végeztük három kisalföldi gazdaságban. A kutatásban résztvevő partnerek facélia termesztő gazdaságok: Szűcs Agro Bt (1. gazdaság), Pribránszki György gazdálkodó (2. gazdaság), Szemes Művek Kft (3. gazdaság). Parcellaméretként min. 5 ha került beállításra. A gyomirtószer mentes termesztéstechnológia mellett a projekt keretei között vetőmagüzemi vizsgálatokra is sor került. A kísérletben szereplő termesztéstechnológiai variánsok:

1. gyomszabályozás: vegyszeres, gyomfésű, kultivátor, gyomszabályozás nélküli.

2. állománysűrűség: 5, 8, 9, 10, 12 kg/ha

3. sortávolság: 12,5 és 37,5 cm

Vizsgáltuk a facélia- és a gyomborítottságot (%) 30 nappal a vetés után, a főbb gyomfajokat és megoszlásukat (%), valamint a facélia vegyszeres és vegyszermentes termesztés méhészeti vonatkozásait is, méhek betelepítésével, és a facélia termés további vetőmagüzemi tisztítását (gyommagmentesítését).

3.  A kísérletek körülménye

-Időjárás: A Kisalföldön is jellemző volt az egyenetlen csapadékeloszlás, az átlagosnál is kevesebb csapadék a vizsgálati években, és a hideg és száraz tavaszi időjárás.

-Talajadottságok: A talajok kedvezőnek mondhatóak a kísérleti parcellákon, mezőségi, illetve öntés talajok, magas (3 % fölötti) humusztartalom, jó művelhetőség jellemzi.

4.  Az eredmények kiértékelése: A különböző technológiák hatása a gyomosodásra és a termésre

2020-ban a közepesen sűrű vetésű (8 kg/ha vetőmag, 12,5 cm sortáv), gyomszabályozás nélküli, illetve egyszer gyomfésűzött parcellán kaptuk a legnagyobb gyomborítottsági értékeket (20-30 %). Főbb gyomfajok a fehér libatop, a pokolvar libatop, a zöld muhar és a tisztesfű voltak.A leghatékonyabb vegyszermentes technológiaként értékelhettük az emelt vetőmagmennyiséggel vetett (12 kg/ha) gyomszabályozás nélküli művelést (7,5 % gyom borítottság), és a csökkentett vetőmagmennyiséggel vetett (5 kg/ha), tripla-gabona sortávnál a gyomfésű + kultivátor művelést (8,5 % gyom borítottság). A legtöbb termést az 1. gazdaságban a gabonasortávra vetett, közepesen sűrű vetés (8 kg/ha vetőmagnorma) mellett kaptuk, annak ellenére, hogy a gyom borítottság 22,1 % volt. Az 1. gazdaságban minden parcella meghaladta a 800 kg/ha-os termésátlagot. A 2. gazdaságban a parcellák együtt kerültek betakarításra, és 500 kg/ha termésátlagot értek el. 2021-ben azokon a helyszíneken (1., 2.), ahol a gabonasortáv mellett 8 és 12 kg-os vetőmagmennyiségeket is beállítottunk ugyanabban a táblában, a nagyobb (12 kg/ha) vetőmagnorma eredményezett kisebb gyomosodást. A mosonudvari (3.) helyszínen a gyom borítottság a duplagabona (3,5%) és az ikersoros (2 %) sortávú parcellákon volt nagyobb a gabona sortávhoz (1,2 %) képest. Megállapítottuk, hogy gyomszabályozás nélkül sokkal nagyobb az állománysűrűség szerepe, a gyomosodást csaknem negyedére-felére csökkentette a nagyobb vetőmag-mennyiség. Ott, ahol az állomány nem volt eléggé zárt, a szulákkeserűfű és a madárkeserűfű volt meghatározó, de gyakori az egynyári tisztesfű, a libatopfélék és a szöszös pipitér is. A legtöbb termést a gabonasortávra vetett, nagyobb vetőmagmennyiség (12 kg/ha) mellett kaptuk (781 kg/ha), azokon a parcellákon, ahol a gyom borítottság 3-12 % között maradt. A gyomfésű hatékonyságának tekintetében összegzés gyanánt megállapítható, hogy a kisalföldi facéliavetésekben legnagyobb térfoglalású gyomnövénynek, a fehér libatopnak a borítása hozzávetőlegesen háromszorosára, míg az egyedszáma hatszorosára csökkent a gyomfésűvel kezelt területeken. Továbbá, azt is kimutattuk, hogy a gyomfésű alkalmazása szignifikáns mértékben csökkentette az összes gyomnövény egyedszámát és a teljes gyomnövényzet biomasszáját (szárazanyagtömegét). Kutatásunk rávilágít, hogy a gyomfésű megfelelő szakértelemmel alternatív és környezetkímélő megoldás lehet a facéliakultúra gyomszabályozásában.

5.  Facéliamag tisztítási vizsgálatai

2022-23-ben a Szemes Művek Kft üzemében feldolgozott facélia mag üzemi nyers termésátlaga 567 kg/ha volt, az üzemi tiszta termésátlaga: 411 kg/ha. A betakarítás során általában 88-97 % tisztaságot értünk el, az idegen mag tartalom 0,1-5,4 % között alakult. Fémzárolásra kész vetőmagot többnyire a 95 % vagy a fölötti tisztaságú nyersáruból lehetett nyerni, ahol az idegen mag tartalom 1 % alá csökkenthető a TAIHO Infravörös színreválogató magtisztitó géppel.

A fémzárolásra alkalmas tételek mintái igy is többnyire tartalmaztak olyan nehezen tisztítható gyommagokat, mint pl. a lósóskafélék (Lolium sp.), vadrepce (Sinapis arvensis), repcefajok (Brassica spp.,) mezei tarsóka (Thlapsi arvense), fehér mécsvirág (Silena latifolia), buborcsboglárka (Ranunculus sardous), aranka (Cuscuta campestris), madárkeserűfű (Polygonum aviculare), melyeknek csökkentése a tételekben további termesztéstechnológiai és magtisztítási fejlesztéseket igényelnek.

PHACELIA CULTIVATION RESEARCH SUMMARY

Based on the Establishment of innovational operational groups and investment for the realization of an innovative project entitled VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 numbered call for the research project “Work out of the herbicide free production technology of phacelia at the Kisalföld region”.

1. Problem statement, research objectives

The cultivation of phacelia (Scorpionweed / Phacelia tanacetifolia L.) started in the area of Mosonmagyaróvár, and it is still the most important domestic cultivation area. The latest technological development is the withdrawal of the most commonly used herbicides from the authorised range. These weeds can be a major problem not only in terms of weed pressure, which hampers crop development, but also in terms of seed cleaning.

2. Setting up phacelia cultivation methodology trials

The experiments underlying the research were carried out in a consortium in 2020-2021-2022 on three farms in the Kisalföld. The partners involved in the research were the following farms: Szűcs Agro Bt. (1. farm) György Pribránszki farmer (2. farm) and Szemes Művek Kft. (3. farm). The used experimental area were at least 5 hectares. In addition to herbicide-free cultivation technology, the project will be tested under seed farm conditions. The variants of cultivation technology included in the experiment:

  1. 1. weed control: chemical, weed comb, cultivator, no weed control.
  2. 2. stocking density: 5, 8, 9, 10, 12 kg/ha
  3. 3. row spacing: 12,5 and 37,5 cm

We studied phacelia and weed cover (%) 30 days after sowing, the main weed species and their distribution (%), and the apicultural aspects of phacelia with and without chemicals, with the settlement of bees, and further seed cleaning (weed removal) of the phacelia crop.

3. Experimental conditions

Weather: the Kisalföld was also characterised by uneven rainfall distribution, below-average rain in the study years, and cold and dry spring weather.

Soil conditions: the soils in the experimental plots are quite favorable, with a high humus content (above 3 %), good tilth, and good soil fertility.

4. Evaluation of the results: impact of different technologies on weeds and yield

In 2020, the highest weed cover values (20-30%) were obtained in the medium-density (8 kg/ha seed, 12.5 cm row spacing), weed-uncontrolled and once-weeded plots. The main weed species were White Goosefoots, Maple-Leaved Goosefoot, Green Bristle-Grass and Betony. The most effective chemical-free technologies were the increased seed rate (12 kg/ha) without weed control (7.5% weed cover) and the reduced seed rate (5 kg/ha), triple-grain row spacing, mechanical weeder + cultivator (8.5% weed cover). The highest yields were obtained with a medium-dense sowing (8 kg/ha seed load) on the cereal strip on farm 1, despite a weed cover of 22.1%. All plots on farm 1 exceeded the yield average of 800 kg/ha. On farm 2, the plots were harvested together and achieved a yield average of 500 kg/ha. In 2021, at the sites (1, 2) where both 8 and 12 kg seed rates were used on the same filed in addition to the cereal rate, the higher seed rate (12 kg/ha) resulted in less weed cover. At the Mosonudvar (3) site, weed cover was higher in plots with double wheat row spacing (3.5%) and twin row spacing (2%) compared to wheat row spacing (1.2%). We found that without weed control the role of crop density was much more important, reducing weed infestation by almost a quarter to a half with higher seed rates. Where the stand was not sufficiently closed, the dominant species were Black Bindweed and Common Knotgrass, but Annual Yellow Woundwort, Chenopodioideae family and Austrian Chamomile were also common. The highest yields were obtained with the higher seed rate (12 kg/ha) sown on the wheat row spacing (781 kg/ha) in plots where weed cover remained between 3-12%. To summarize the effectiveness of mechanical weeding, the cover of White Goosefoot – the most abundant weed in the phacelia fields of the Kisalföld – was reduced by approximately one third and the number of individuals by one sixth in the areas treated with weed combing. Furthermore, we also showed that the application of mechanical weeder significantly reduced the total number of weed individuals and the total weed biomass (dry matter weight). Our research highlights that weed combing can be an alternative and environmentally friendly solution for weed control in phacelia fields with appropriate expertise.

5. Phacelia seed cleaning experiments

In 2022 and 2023, the average raw yield of phacelia processed in the production facility of Szemes Művek Kft. was 567 kg/ha, the average net yield was 411 kg/ha. During harvesting, a purity of 88-97% was achieved, with an other crop and weed seed content of 0.1-5.4%. Seed ready for storage could be produced mostly from raw material with a purity of 95% or above, where the other crop and weed seed content could be reduced to below 1% with the TAIHO Infrared Colour Separator seed cleaning machine. Nevertheless, the seeds from the qualified batches still contained difficult-to-clean weed seeds, such as:

horsetail (Lolium sp.), Charlock (Sinapis arvensis), Rape species (Brassica spp.,) Common Penny-Cress (Thlapsi arvense), White Campion (Silena latifolia), Hairy Buttercup (Ranunculus sardous), Dodder (Cuscuta campestris), Knotgrass (Polygonum aviculare). To reduce the amount of weed seeds in the batches further improvements in cultivation and seed cleaning technology are needed.

RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE SUR LA CULTURE DE LA PHACÉLIE

Création de groupes opérationnels d’innovation et investissements nécessaires à la mise en œuvre du projet d’innovation, selon l’appel numéro VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17, en rapport avec le projet de recherche „Développement d’une technologie de culture sans herbicide pour la phacélie dans les sols de Kisaflöld”

1. L’énoncé du problème, les objectifs de la recherche

La culture de la phacelie (Phacelia tanacetifolia L.) a commencé dans la région de Mosonmagyaróvár, et c’est toujours la zone de culture domestique la plus importante.

La dernière évolution technologique est le retrait des herbicides les plus couramment utilisés de la gamme autorisée.

Ces mauvaises herbes peuvent constituer un problème majeur non seulement en termes de pression parasitaire, qui entravent le développement des stocks de plantes, mais aussi en termes de nettoyage des semences.

2. Mise en place d’essais de culture de phacélie

Les expériences à la base de la recherche ont été menées dans le cadre d’un consortium en 2020-2021-2022 dans trois fermes de la Kisalföld

Les partenaires participant à la recherche sont les exploitations de culture de phacélie Szűcs Agro Bt (exploitation numero 1), György Pribránszki exploitant agricole (exploitation numero 2), Szemes Művek Kft (exploitation numero 3)

La taille minimale des parcelles est de 5 hectares.

Outre la technologie de culture sans herbicide, le projet testera dans les conditions de l’exploitation de semences.

Les variantes technologiques de culture incluses dans l’expérience :

  1. lutte contre les mauvaises herbes : produits chimiques, herse-peigne, cultivateur, sans lutte contre les mauvaises herbes.
  2. densité de peuplement : 5, 8, 9, 10, 12 kg/hektars
  3. espacement des lignes : entre 12,5 et 37,5 cm

Nous avons également étudié la couverture des mauvaises herbes et de phacélie (%) 30 jours après le semis, les principales espèces de mauvaises herbes et leur distribution (%), ainsi que les aspects apicoles de la production de facelia chimique et non chimique, avec l’introduction d’abeilles, et le nettoyage ultérieur des semences (désherbage) de la culture de la facelia.

3. Le contexte des expériences

  • Conditions météorologiques: La région de Kisalföld se caractérise également par une répartition inégale des précipitations, une précipitations inférieures à la moyenne au cours des années étudiées et un printemps froid et sec.
  • Conditions du sol: Les sols des parcelles expérimentales sont favorables, des sols de champ et des sols gorgés d’eau avec une teneur élevée en humus (supérieure à 3 %) et une bonne texture.

4. l’évaluation des résultats : l’impact des différentes technologies sur les mauvaises herbes et les rendements

En 2020, la couverture de mauvaises herbes la plus élevée (20-30%) a été obtenue dans les parcelles à densité moyenne (8 kg/ha de semences, 12,5 cm d’espacement entre les rangs), non désherbées et passée à la herse-peigne une seule fois.

Les mauvaises herbes principales étaient le chénopode blanc, le chénopode hybride, le sétaire vert et l’épiaire

La technologie sans produits chimiques la plus efficace a été évaluée avec un taux de semences accru (12 kg/ha) sans contrôle des mauvaises herbes (7,5 % de couverture des mauvaises herbes) et avec un taux de semences réduit (5 kg/ha), une bande à trois rangs de céréales, utilisation d’une herse-peigne + cultivateur (8,5 % de couverture des mauvaises herbes).

Les rendements les plus élevés ont été obtenus avec un semis moyennement dense (8 kg/ha de charge de semences) sur la bande céréalière de l’exploitation 1, malgré une couverture d’adventices de 22,1 %.

Dans l’exploitation numero 1, toutes les parcelles ont dépassé le rendement moyen de 800 kg/ha.

Dans l’exploitation numero 2, les parcelles ont été récoltées ensemble et ont donné un rendement moyen de 500 kg/ha.

En 2021, aux endroits (1, 2) où nous avons utilisé des doses de semences de 8 et 12 kg ainsi que que l’écartement des rangs dans le même champ, la norme de semences la plus élevée (12 kg/ha) a permis de réduire le désherbage.

Sur le site de Mosonudvar (3), la couverture de mauvaises herbes était plus importante dans les parcelles à double rangée (3,5 %) et à rangée jumelées (2 %) par rapport à celles avec un espacement simple entre les rangées de céréales (1,2 %).

Nous avons constaté qu’en l’absence de contrôle des mauvaises herbes, le rôle de la densité de semence était beaucoup plus importante, les mauvaises herbes étaient réduites de près d’un quart ou d’une moitié par des taux de semis plus élevés. Lorsque le peuplement n’était pas suffisamment fermé, les espèces dominantes étaient renouée faux liseron et le renouée des oiseaux, mais l’epiaire annuelle, le a Chenopodioideae et le Anthémis des teinturiers étaient également fréquents. Les rendements les plus élevés (781 kg/ha) ont été obtenus avec la densité de semis la plus élevée (12 kg/ha) semée sur les parcelles où la couverture d’adventices est restée comprise entre 3 et 12 %.

Pour résumer l’efficacité du désherbage, la couverture du chénopode blanc, la mauvaise herbe la plus abondante dans les prairies de plaine, a approximativement triplé dans les zones traitées avec le désherbage, tandis que leur nombre a été divisé par six dans les zones traitées par le peignage des mauvaises herbes.

En outre, nous avons également montré que l’application de la herse-peigne réduisait de manière significative le nombre total  et la biomasse totale des mauvaises herbes (masse de matière sèche).

Nos recherches montrent que la bonne utilisation de la herse-peigne peut être une solution alternative et respectueuse de l’environnement pour le contrôle des mauvaises herbes dans la culture des phacélies.

5. Les tests de nettoyage de grains de phacélie

En 2022-23, le rendement brut moyen des graines de phacélie traitées dans l’usine de Szemes Művek Kft. était de 567 kg/ha, le rendement net moyen des plantes : 411 kg/ha.

Après la récolte en moissonneuse-batteuse, nous avons généralement obtenu une pureté de 88 à 97 %, avec une teneur en graines étrangères allant de 0,1 à 5,4 %.

Les semences prêtes à être stockées peuvent être obtenues principalement à partir de matières premières d’une pureté de 95 % ou plus, dont la teneur en graines étrangères peut être réduite à moins de 1 % grâce à la machine de nettoyage des semences TAIHO (séparateur infra-rouge de couleurs).

Les échantillons de lots adaptés au stockage métallique contenaient encore principalement des graines de mauvaises herbes difficiles à nettoyer, telles que le Lolium sp., le Sinapis arvensis, le Brassica spp., Thlapsi arvense, Silena latifolia, Ranunculus sardous, Cuscuta campestris, Polygonum aviculare, qui nécessitent d’autres améliorations de la technologie de culture et du nettoyage des semences par lots.

SÚHRN VÝSKUMU PESTOVANIA FACÉLIE

Na základe výzvy na zriadenie inovatívnych operatívnych skupín pre inovácie a investície potrebné na realizáciu inovatívneho projektu s kódovým označením VP3 – 16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 k projektu „Vývoj technológie pestovania facélie bez použitia herbicídov v poľnohospodárskej oblasti regiónu Kisalföld.”

1. Stanovenie problému, ciele výskumu

Pestovanie facélie (Phacelia tanacetifolia L.) sa začalo v oblasti Mosonmagyaróvár a dodnes je najvýznamnejšou domácou pestovateľskou oblasťou. Aktuálnosťou vývoja technológie je, že najčastejšie používané herbicídy sú vyňaté zo schváleného okruhu herbicídov. Tieto buriny spôsobujú nielen tlak buriny pri vývine a rozvoji násad rastnín, ale môžu spôsobiť aj veľký problém z hľadiska čistenia semien.

2. Nastavenie procesov experimentovania s technológiou kultivácie facélie

Experimenty, na ktorých je výskum založený, boli realizované v rámci konzorcia v rokoch 2020-2021-2022 na troch farmách v regióne Kisalföld. Partnermi zapojenými do výskumu sú farmy pestujúce facéliu: Szűcs Agro Bt (1. farma), György Pribránszki gazdálkódó (2. farma), Szemes Művek Kft (3. farma). Veľkosť pozemku min. 5 ha. boli nastavené. Okrem bezherbicídnej technológie pestovania bude v rámci projektu testovaná v podmienkach semenných rastlín. Varianty technológie kultivácie zahrnuté v experimente:
1. ničenie buriny: chemické, hrebeň na burinu, kultivátor, žiadne ničenie buriny.
2. hustota stavu: 5, 8, 9, 10, 12 kg/ha
3. rozstup riadkov: 12,5 a 37,5 cm
Skúmali sme facéliu a hustotu zaburinenia (%) 30 dní po zasiatí, hlavné druhy burín a ich rozmiestnenie (%), ako aj včelárske aspekty pestovania facélie bez chemikálií a bez použitia chémie s introdukciou včiel a ďalším čistením. (odsemenie) úrody facélie na semennej rastline.

3. Okolnosti experimentov

-Počasie: Nerovnomerné rozloženie zrážok, menej ako priemer zrážok v skúmaných rokoch a chladné a suché jarné počasie boli typické aj pre Kisalföld.
-Vlastnosti pôdy: Pôdy na pokusných plochách možno označiť za priaznivé, ide o poľnohospodárske a záplavové pôdy, vyznačujúce sa vysokým obsahom humusu (nad 3 %) a dobrou obrábateľnosťou.

4. Vyhodnotenie výsledkov: Vplyv rôznych technológií na zaburiňovanie a úrodu

V roku 2020 sme dosiahli najvyššie hodnoty zaburinenia (20-30%) na pozemku so strednou hustotou sejby (8 kg/ha osiva, vzdialenosť riadkov 12,5 cm), bez regulácie buriny alebo raz vyčesanej buriny. Hlavnými burinnými druhmi boli kustovnica biela, kustovnica čemericová, muchovník zelený a ostrica obyčajná. Naša najefektívnejšia bezchemická technológia nám umožnila vyhodnotiť pestovanie bez regulácie buriny (7,5 % pokryvnosť buriny) zasiate zvýšeným výsevom (12 kg/ha) a pestovanie burinovým hrebeňom + kultivátor so zníženým množstvom osiva (5 kg /ha) a trojitá vzdialenosť riadkov zrna (8,5 % pokryvnosť buriny). Najvyššie úrody boli dosiahnuté na 1. farme so stredne hustým výsevom (norma sejby 8 kg/ha) na medziriadkovú vzdialenosť zrna, napriek tomu, že hustota buriny bola 22,1 %. Všetky pozemky na farme 1. prekročili priemernú úrodu 800 kg/ha. V 2. farme boli pozemky zozbierané spoločne a bola dosiahnutá priemerná úroda 500 kg/ha. V roku 2021 na lokalitách (1., 2.), kde boli okrem vzdialenosti riadkov osiva na tom istom poli nastavené aj množstvá osiva 8 a 12 kg, vyšší výsev (12 kg/ha) viedol k menšiemu zaburineniu. Na lokalite v Mosonudvar (3. miesto) bola pokryvnosť burín vyššia na pozemkoch s dvojzrnovou (3,5 %) a dvojradovou (2 %) medziriadkovou vzdialenosťou v porovnaní so vzdialenosťou medzi zrnami (1,2 %). Zistili sme, že bez regulácie buriny je úloha hustoty siatia oveľa väčšia, zaburinenie sa vďaka väčšiemu množstvu osiva znížilo takmer o štvrtinu až polovicu. Tam, kde porast nebol dostatočne uzavretý, dominoval pohánkovec ovíjavý, stavikrv vtáčí, mrlíkovité buriny, ale rozšírený je aj čistec ročný, rumanovec farbiarsky. Najvyššia úroda (781 kg/ha) bola dosiahnutá pri väčšom množstve osiva (12 kg/ha) zasiatom na medziriadkovú vzdialenosť zrna na pozemkoch, kde sa pokryvnosť buriny pohybovala medzi 3-12 %.Z hľadiska účinnosti vyčesávania buriny možno konštatovať, že pokryvnosť buriny, ktorá zaberá najviac miesta vo výsadbách facélie v oblasti Kisaföld, mrlík biely, sa znížila približne trojnásobne, pričom počet jedincov sa znížil šesť krát v oblastiach ošetrených hrebeňom na burinu. Ďalej sme tiež preukázali, že použitie burinového hrebeňa výrazne znížilo počet jedincov všetkých burín a biomasu (masu sušiny) celej burinnej vegetácie. Náš výskum zdôrazňuje, že so správnymi odbornými znalosťami môže byť hrebeň na burinu alternatívnym a ekologickým riešením na kontrolu buriny v kultúre facélie.

5. Testy čistenia semien facélie

V rokoch 2022-23 bola továrenská surová úroda osiva facélie spracovaného v závode Szemes Művek Kft. 567 kg/ha, priemerná čistá úroda továrne: 411 kg/ha. Po zbere sme vo všeobecnosti dosiahli 88-97% čistotu, obsah cudzích semien bol medzi 0,1-5,4%. Osivo pripravené na kovové uzamykanie bolo možné väčšinou získať zo surovín s čistotou 95 % alebo viac, kde obsah cudzích semien možno znížiť na menej ako 1 % pomocou zariadenia na čistenie semien TAIHO Infrared color. Vzorky vhodné na kovové uzamykanie tiež väčšinou obsahovali ťažko čistiteľné semená buriny, ako napr. Mätonoh trváci (Lolium sp.), horčica roľná (Sinapis arvensis), repka (Brassica spp.,), peniažtek poľný (Thlapsi arvense), masliaka biela (Silena latifolia), iskerník sardínsky (Ranunculus sardous), kukučina (Cuscuta campestris), stavikrv vtáčí (Polygonum aviculare), ktorej redukcia v partiách si vyžaduje ďalší rozvoj pestovateľskej technológie a čistenia semien.

PHACELIA ANBAU FORSCHUNG ZUSAMMENFASSUNG

Gründung von Innovationsgruppen und Innovationen zur Innovativen Projekte gemäß VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 Auschschreibungscode, zu dem Projekt „Ausarbeitung von Pflanzenschutzmittellose Anbau der Phacelia in Region Kisalföld

1. Problemstellung, Forschungsziele

Der Anbau von Phacelia wurde in Ungarn rund Mosonmagyaróvár angefangen und dieser Zeit ist es in Ungarn das größte Anbaugebiet. Die Aktualität der technologischen Entwicklung, dass die meistgenutzten zugelassenen Herbizide ausgezogen wurden. Die Unkräuter unterdrücken die Kulturpflanzen und können größere Probleme bei Saatgutreingung verursachen.

2. Einstellung der Anbauforschung bei Phacelia

Die Forschungen wurden durch das Konsortium in 2020-2021-2022 in 3 Betriebe in Kisalföld durchgeführt. Die Partner, die an der Forschung beteiligt sind, sind Phacelia-Anbaubetriebe: Szűcs Agro Bt. (Betrieb 1), Landwirt György Pribránszki (Betrieb 2.), Szemes Művek Kft. (Betrieb 3.). Flächengröße min. 5 ha. festgelegt wurden. Neben dem herbizidfreien Pflanzenanbau wird das Projekt unter Saatgutreinigungsbedingungen getestet. Varianten des Pflanzenschutzprogramms, die in den Versuch einbezogen wurden:

1. Unkrautbekämpfung: Chemikalie, Unkrautkamm, Kultivator, ohne Unkrautbekämpfung.

2. Saatgutmenge: 5, 8, 9, 10, 12 kg/ha

3. Reihenabstand: 12,5 und 37,5 cm Phacelia und Unkrautbedeckung (%) 30 Tage nach der Aussaat wurden die wichtigsten Unkrautarten und ihre Verbreitung (%) sowie die imkereilichen Aspekte des chemie- und chemiefreien Anbaus von Phacelia mit der Einführung von Bienen und der weiteren Saatgutreinigung (Unkrautsaat) von Phacelia-Kulturen untersucht.

3. Umstände der Versuche

-Wetter: Ungleichmäßige Niederschlagsverteilung, unterdurchschnittliche Niederschläge in den Untersuchungsjahren sowie kaltes und trockenes Frühlingswetter waren ebenfalls charakteristisch für die Region Kisalföld.

-Bodenbeschaffenheit: Die Böden auf den Versuchsflächen sind günstig, gekennzeichnet durch Acker- und Gießböden, hohen Humusgehalt (über 3%), gute Kultivierbarkeit.

4. Auswertung der Ergebnisse: Der Einfluss verschiedener Technologien auf das Unkrautwachstum und den Ertrag

Im Jahr 2020 wurden die höchsten Unkrautbedeckungswerte (20-30 %) auf mitteldicht eingesäten Parzellen (8 kg/ha Saatgut, 12,5 cm Reihenabstand), ohne Unkrautbekämpfung oder nach dem Striegeln erzielt. Die wichtigsten Unkrautarten waren die Weißer Gänsefuss, die Bastard-Gänsefuss, die Grüne Borstenhirse und Zieste. Unsere effektivste chemiefreie Technologie konnte den Anbau mit erhöhtem Saatgutmenge (12 kg/ha) ohne Unkrautbekämpfung (7,5 % Unkrautbedeckung) und den Anbau mit Striegel+ Hacke mit reduziertem Saatgutmenge (5 kg/ha) mit dreifachem Reihenabstand (8,5 % Unkrautbedeckung) bewerten. Die meisten Kulturen wurden in Betrieb 1 mit mäßig dichter Aussaat (Saatgutnorm von 8 kg/ha) in Getreidereihenabständen erzielt, obwohl die Unkrautbedeckung 22,1 % betrug.

In der 1. Betrieb alle Parzellen übertrafen den durchschnittlichen Ertrag von 800 kg/ha. In Betrieb 2 wurden die Parzellen gemeinsam abgeerntet und ein durchschnittlicher Ertrag von 500 kg/ha erreicht. Im Jahr 2021 führte an Standorten (1., 2.), an denen neben dem Getreidereihenabstand auch Saatgutmengen von 8 und 12 kg auf dem gleichen Feld gesetzt wurden, die größere Saatgutnorm (12 kg/ha) zu einem geringeren Unkrautbefall. Am Standort Mosonudvar (3.) war die Unkrautbedeckung auf Parzellen mit doppeltem Korn- (3,5 %) und zweireihigem (2 %) Reihenabstand höher als auf den Feldern mit Getreidereihenabstand (1,2 %). Wir stellten fest, dass ohne Unkrautbekämpfung die Besatzdichte eine viel höhere Rolle spielt, das Unkrautwachstum wurde durch die höhere Menge an Saatgut um fast ein Viertel reduziert. Dort, wo die Pflanzen nicht ausreichend geschlossen waren, dominierten Windenknöterich und Vogelknöterich, aber auch Zieste, Gänsefussarten und Österreichische Hundskamille waren häufig. Die meisten Erträge wurden mit einer größeren Menge an Saatgut (12 kg/ha) erreicht, die in Getreidereihenabständen (781 kg/ha) ausgesät wurden, wo die Unkrautbedeckung zwischen 3 und 12 % lag. In Bezug auf die Wirksamkeit der Striegel kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die Bedeckung der Weißer Gänsefuss, das in den Phacelia-Kulturen in der Region der Kisalföld den meisten Platz bedeckt, etwa um das Dreifache abgenommen hat, während seine Anzahl in den mit Unkrautkämmen behandelten Bereichen um das Sechsfache abgenommen hat. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass die Anwendung von Striegel die Anzahl aller Unkräuter und die Biomasse (Trockenmassegewicht) der gesamten Unkrautvegetation signifikant reduzierte. Unsere Forschung unterstreicht, dass Striegel mit dem richtigen Fachwissen eine alternative und umweltfreundliche Lösung für die Unkrautbekämpfung in der Phacelia-Kultur sein kann.

5.  Phacelia Saatgut-Reinigungstests

Im Jahr 2022-23 betrug der durchschnittliche Rohertrag von Phacelia-Saatgut, das im Werk der Szemes Művek Kft. verarbeitet wurde, 567 kg/ha war und der durchschnittliche Reinnettoertrag 411 kg/ha. Nach dem Droschen wurde in der Regel eine Reinheit von 88-97% erreicht, der Fremdsaatgutgehalt lag zwischen 0,1-5,4%. Zertifizierte Saatgut konnte meist aus Rohstoffen mit einer Reinheit von 95 % oder mehr gewonnen werden, wobei der Fremdsaatgutanteil mit der TAIHO Infrarot-Farbsortiersaatgutreinigungsmaschine auf weniger als 1 % reduziert werden konnte. Dennoch enthielten die Proben die für die Zetifizierung geeigneten Partien meist schwer zu reinigende Unkrautsamen, wie z.B. Gedrungener Ampfer (Lolium sp.), Wildraps (Sinapis arvensis), Rapsarten (Brassica spp.), Acker-Hellerkraut (Thlapsi arvense), Weiße Lichtnelke (Silena latifolia), Sardische Hahnenfuß (Ranunculus sardous), Nordamerikanische Seide (Cuscuta campestris), Vogelknöterich (Polygonum aviculare), deren Reduzierung in den Partien weitere Entwicklungen in der Pflanzenbewirtschaftung und Saatgutreinigung erfordert.